著作與發表

Referred papers

 1. Hao-Yu Chen, Hung-Chang Hsu, Chuan-Chun Huang, Ming-Yang Li, Lain-Jong Li*, and Ya-Ping Chiu*, "Directly Visualizing Photoinduced Renormalized Momentum-Forbidden Electronic Quantum States in an Atomically Thin Semiconductor" , ACS Nano , ,(2022).
 2. Jing-Kai Huang*, Yi Wan, Junjie Shi, Ji Zhang, Zeheng Wang, Wenxuan Wang, Ni Yang, Yang Liu, Chun-Ho Lin, Xinwei Guan, Long Hu, Zi-Liang Yang, Bo-Chao Huang, Ya-Ping Chiu, Jack Yang, Vincent Tung, Danyang Wang, Kourosh Kalantar-Zadeh, Tom Wu, Xiaotao Zu, Liang Qiao, Lain-Jong Li* & Sean Li*, "High-κ perovskite membranes as insulators for two-dimensional transistors" , Nature , 605, 262–267 (2022).
 3. Bo-Chao Huang, Chun-Chih Hsu, Ying-Hao Chu, and Ya-Ping Chiu*, "Atomically resolved interlayer electronic states in complex oxides by using cross-sectional scanning tunneling microscopy" , Progress in Surface Science , 97, 100662 (2022).
 4. Lin, Cheng-Chieh; Yang, Kai-Di; Shih, Min-Chuan ; Huang, Shao-Ku; Chen, Tzu-Pei; Hsu, Hung-Chang; Chuang, Ching-An; Huang, Chih-Ying; Wang, Lucas; Chen, Chia-Chun; Ho, Ching-Hwa; Chiu, Ya-Ping; Chen, Chun-Wei*, "Internal Built-In Electric Fields at Organic–Inorganic Interfaces of 2D Ruddlesden Popper Perovskite Single Crystals" , ACS Applied Materials & Interfaces , 14, 19818-19825 (2022).
 5. Min-Chuan Shih, Hung-Chang Hsu, Cheng-Chieh Lin, Shao-Ku Huang, Tzu-Pei Chen, Yung-Han Tsai, Chia-Chun Chen, Ya-Ping Chiu*, and Chun-Wei Chen*, "Atomically Resolved Quantum-Confined Electronic Structures at Organic–Inorganic Interfaces of Two-Dimensional Ruddlesden–Popper Halide Perovskites" , Nano letters , 21, 8066–8072 (2021).
 6. Po-Cheng Huang, Shao-Ku Huang, Ting-Chun Lai , Min-Chuan Shih, Hung-Chang Hsu, Chun-Hsiang Chen, Cheng-Chieh Lin, Chun-Hao Chiang, Chi-Ying Lin, Kazuhito Tsukagoshi, Chun-Wei Chen, Ya-Ping Chiu, Shiow-Fon Tsay and Ying-Chiao Wang, "Visualizing band alignment across 2D/3D perovskite heterointerfaces of solar cells with light-modulated scanning tunneling microscopy" , Nano Energy , 89, 106362 (2021).
 7. Chun-Chih Hsu, Bo-Chao Huang, Michael Schnedler, Ming-Yu Lai, Yuh-Lin Wang, Rafal E. Dunin Borkowski, Chia-Seng Chang, Ting Kuo Lee, Philipp Ebert, and Ya-Ping Chiu, "Atomically-resolved interlayer charge ordering and its interplay with superconductivity in YBa2Cu3O6.81" , Nature Communications , 2021, 12, 3893 (2021).
 8. Mengjiao Li*, Feng-Shou Yang, Hung-Chang Hsu, Wan-Hsin Chen, Chia Nung Kuo, Jiann-Yeu Chen, Shao-Heng Yang, Ting-Hsun Yang, Che-Yi Lin, Yi Chou, Mu-Pai Lee, Yuan-Ming Chang, Yung-Cheng Yang, Ko-Chun Lee, Yi-Chia Chou, Chen-Hsin Lien, Chun-Liang Lin, Ya-Ping Chiu, Chin Shan Lue*, Shu Ping Lin*, and Yen-Fu Lin*, "Defect Engineering in Ambipolar Layered Materials for Mode‐Regulable Nociceptor" , ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS , 2021, 31(5), 2007587 (2020).
 9. Ting-Hsun Yang, Shao-Heng Yang, Yu-Chuan Chen, Darwin Kurniawan, Wei Hung Chiang, Ya-Ping Chiu*, and Chung-Wei Kung*, "Probing Local Donor-Acceptor Charge Transfer in a Metal–Organic Framework via Scanning Tunneling Microscope" , Journal of Physical Chemistry C , 124 (39), 21635-21640 (2020).
 10. Yen-Lin Huang, Bo-Chao Huang, Yan-Ting Wang, Fei Xue, Jheng-Cyuan Lin, Heng-Jui Liu, Rong Huang, Jiunn-Yuan Lin, Chia-Seng Chang, Long-Qing Chen, Ya-Ping Chiu & Ying-Hao Chu*, "Anisotropic superconductivity induced by periodic multiferroic domain patterns" , NPG Asia Materials , 11, 73 (2019).
 11. Wei-Chao Chen, Cheng-Ying Chen, Yi-Rung Lin, Jan-Kai Chang,Chun-Hsiang Chen, Ya-Ping Chiu, Chih-I. Wu, Kuei-Hsien Chen*, Li-Chyong Chen*, "Interface engineering of CdS/CZTSSe heterojunctions for enhancing the Cu₂ZnSn(S,Se)₄ solar cell efficiency" , Materials Today Energy , 13, pp 256-266 (2019).
 12. Hung-Chang Hsu, Bo-Chao Huang, Shu-Cheng Chin, Cheng-Rong Hsing, Duc-Long Nguyen, Michael Schnedler, Raman SankarRafal E. Dunin-Borkowski, Ching-Ming Wei, Chun-Wei Chen, Philipp Ebert, and Ya-Ping Chiu, "Photodriven Dipole Reordering: Key to Carrier Separation in Metalorganic Halide Perovskites", ACS Nano , 13, 4, pp 4402-4409 (2019).
 13. Heng-Jui Liu, Jing-Ching Wang, Deok-Yong Cho, Kang-Ting Ho, Jheng-Cyuan Lin, Bo-Chao Huang, Yue-Wen Fang, Yuan-Min Zhu, Qian Zhan, Lin Xie, Xiao-Qing Pan, Ya-Ping Chiu, Chun-Gang Duan, Jr-Hau He, and Ying-Hao Chu, "Giant Photoresponse in Quantized SrRuO₃ Monolayer at Oxide Interfaces" , ACS Photonics , 5 (3), pp 1041-1049 (2018).
 14. Siao, M. D., W. C. Shen, R. S. Chen, Z. W. Chang, M. C. Shih, Y. P. Chiu, C.-M. Cheng, "Two-dimensional electronic transport and surface electron accumulation in MoS₂", Nature communications , 9.1, 1442 (2018) .
 15. Bo-Chao Huang, Pu Yu, Y. H. Chu, Chia-Seng Chang, Ramamoorthy Ramesh, Rafal E. Dunin-Borkowski, Philipp Ebert, and Ya-Ping Chiu, Takayoshi Sasaki, and Chun-Wei Chen*, "Atomically Resolved Electronic States and Correlated Magnetic Order at Termination Engineered Complex Oxide Heterointerfaces ", ACS Nano , 12(2), pp 1089–1095 (2018).
 16. Tzu-Pei Chen, Chung-Wei Lin, Shao-Sian Li, Yung-Han Tsai, Cheng-Yen Wen, Wendy Jessica Lin, Fei-Man Hsiao, Ya-Ping Chiu, Kazuhito Tsukagoshi, Minoru Osada*, Takayoshi Sasaki, and Chun-Wei Chen*, "Self-Assembly Atomic Stacking Transport Layer of 2D Layered Titania for Perovskite Solar Cells with Extended UV Stability", Adv. Energy Mater. ,1701722 (2018).
 17. Fu-Yu Shih, Yueh-Chun Wu, Yi-Siang Shih, Ming-Chiuan Shih, Tsuei-Shin Wu, Po-Hsun Ho, Chun-Wei Chen, Yang-Fang Chen, Ya-Ping Chiu & Wei-Hua Wang, "Environment-insensitive and gate-controllable photocurrent enabled by bandgap engineering of MoS₂ junctions", Scientific Reports ,7, 44768 (2017).
 18. Min-Chuan Shih, Shao-Sian Li, Cheng-Hua Hsieh, Ying-Chiao Wang, Hung-Duen Yang , Ya-Ping Chiu*, Chia-Seng Chang, and Chun-Wei Chen, "Spatially Resolved Imaging on Photocarrier Generations and Band Alignments at Perovskite/PbI2 Heterointerfaces of Perovskite Solar Cells by Light-Modulated Scanning Tunneling Microscopy", Nano Letters, 17 ,1154 (2017).
 19. F.-M. Hsiao, M. Schnedler, V. Portz, Y.-C. Huang, B.-C. Huang, M.-C. Shih, C.-W. Chang, L.-W. Tu, H. Eisele, R. E. Dunin-Borkowski, Ph. Ebert, and Y.-P. Chiu,"Probing defect states in polycrystalline GaN grown on Si(111) by sub-bandgap laser-excited scanning tunneling spectroscopy", J. Appl. Phys., 121, 015701 (2017).
 20. Heng‐Jui Liu, Jheng‐Cyuan Lin, Yue‐Wen Fang, Jing‐Ching Wang, Bo‐Chao Huang, Xiang Gao, Rong Huang, Philip R. Dean, Peter D. Hatton, Yi‐Ying Chin, Hong‐Ji Lin, Chien‐Te Chen, Yuichi Ikuhara, Ya‐Ping Chiu, Chia‐Seng Chang, Chun‐Gang Duan, Qing He and Ying‐Hao Chu, "A Metal–Insulator Transition of the Buried MnO2 Monolayer in Complex Oxide Heterostructure", Adv. Mater., 28, 9142 (2016).
 21. Zhiyuan Sun, Ori Hazut, Bo-Chao Huang, Ya-Ping Chiu, Chia-Seng Chang, Roie Yerushalmi, Lincoln J. Lauhon and David N. Seidman, "Dopant Diffusion and Activation in Silicon Nanowires Fabricated by ex Situ Doping: A Correlative Study via Atom-Probe Tomography and Scanning Tunneling Spectroscopy" Nano Lett., 16, 4490 (2016).
 22. Jheng-Cyuan Lin, Vu Thanh Tra, Dung-Sheng Tsai, Tai-Te Lin, Po-Cheng Huang, Wei-Lun Hsu, Hui Jun Wu, Rong Huang, Nguyen Van Chien, Ryuji Yoshida, Jiunn-Yuan Lin, Yuichi Ikuhara, Ya-Ping Chiu, Shangjr Gwo, Din Ping Tsai, Jr-Hau He and Ying-Hao Chu, "Control of the Metal–Insulator Transition at Complex Oxide Heterointerfaces through Visible Light", Adv. Mater., 28, 764 (2016).
 23. Ya-Ping Chiu, Bo-Chao Huang, Min-Chuan Shih, Po-Cheng Huang and Chun-Wei Chen, "Atomic-scale mapping of electronic structures across heterointerfaces by cross-sectional scanning tunneling microscopy" J. Phys.: Cond. Mat., 27, 343001 (2015).
 24. Po-Hsun Ho, Chun-Hsiang Chen, Fu-Yu Shih, Yih-Ren Chang, Shao-Sian Li, Wei-Hua Wang, Min-Chuan Shih, Wei-Ting Chen, Ya-Ping Chiu, Min-Ken Li, Yi-Siang Shih and Chun-Wei Chen, "Precisely Controlled Ultrastrong Photoinduced Doping at Graphene–Heterostructures Assisted by Trap-State-Mediated Charge Transfer", Adv. Mater., 27, 7809 (2015).
 25. Bo-Chao Huang, Adi Pantzer, Iddo Amit, Yossi Rosenwaks, Amit Kohn, Chia-Seng Chang, Ya-Ping Chiu, and Roie Yerushalmi,"Parallel p-n Junctions across Nanowires by One-Step Ex Situ Doping Ori Hazut", ACS Nano, 8, 8357-8362 (2014)
 26. M. C. Shih, B. C. Huang, C. C. Lin, S. S. Li, H. A. Chen, Y.P. Chiu, and C. W. Chen, “Atomic-Scale Interfacial Band Mapping across Vertically Phased-Separated Polymer/Fullerene Hybrid Solar Cells”, Nano Lett., 13, 2387 (2013).
 27. J. W. Chen, V. T. Tra, P. C. Huang, B. C. Huang, C. H. Yeh, H. J. Liu, J. Y. Lin, Y. C. Chen, P. W. Chiu, Y.P. Chiu, C. L. Wu, and Y. H. Chu, “Ferroelectric Control of the Conduction at the LaAlO3/SrTiO3 Heterointerface”, Adv. Mater., 25, 3357 (2013).
 28. M. R. Chen, Y. C. Ko, I. S. Chiu, Y.P. Chiu, J. K. Wang, M. H. Wu, “Comparison of Bilateral Pulmonary Arterial Level and Diameter in Transposition of the Great Arteries”, Pediatric Cardiology 34, 1175 (2013).
 29. Bo-Chao Huang, Ya-Ping Chiu, Po-Cheng Huang, Wen-Ching Wang, Vu Thanh Tra, Jan-Chi Yang, Qing He, Jiunn-Yuan Lin, Chia-Seng Chang, Ying-Hao Chu, “Mapping Band Alignment across Complex Oxide Heterointerface”, Phys. Rev. Lett., 109, 246807 (2012)
 30. Ph. Ebert, S. Landrock, Y. P. Chiu, U. Breuer, and R. E. Dunin-Borkowski, "Dopant mapping of Be delta-doped layers in GaAs tailored by counterdoping using scanning tunneling microscopy",Appl. Phys. Lett., 101, 192103 (2012).
 31. Ying-Hui Hsieh , Jia-Ming Liou , Bo-Chao Huang , Chen-Wei Liang , Qing He , Qian Zhan, Ya-Ping Chiu, Yi-Chun Chen , and Ying-Hao Chu, “Local Conduction at the BiFeO3 -CoFe2O4 Tubular Oxide Interface”, Adv. Mater., 24, 4564 (2012).
 32. B. C. Huang, Y. T. Chen, Y. P. Chiu, Y. C. Huang, J. C. Yang, Y. C. Chen, Y. H. Chu, “Direct observation of ferroelectric polarization-modulated band bending at oxide interfaces”, Appl. Phys. Lett., 100, 122903 (2012).
 33. Shin-Ming Lu, Wen-Yuan Chan, Hsing-Yi Chou, Ya-Ping Chiu, Wei-Bin Su, Pei-Hong Chu, Chi-Lun Jiang, Chia-Seng Chang, Hsi-Lien Hsiao, and Tien Tzou Tsong, Jpn. J. Appl. Phys., 51, 015702 (2012).
 34. Yi-Hsin Lin, Ting-Yu Chu, Wei-Lin Chu, Yu-Shih Tsou, Ya-Ping Chiu, Farn Lu, Wan-Chen Tsai and Shin-Tson Wu, “ A Sperm Testing Device on a Liquid Crystal and Polymer Composite Film” J Nanomedic. Nanotechnol. S9:001. (2011).
 35. Y. P. Chiu, B. C. Huang , M. C. Shih, J. Y. Shen, P. Chang, C. S. Chang, M. LHuang, M. -H. Tsai, M. Hong, and J. Kwo, “Atomic-scale Determination of Band Offsets at the Gd2O3/GaAs (100) Hetero-interface Using Scanning Tunneling Spectroscopy”, Appl. Phys. Lett., 99, 212101 (2011).
 36. Y. P. Chiu, M. C. Shih, B. C. Huang, J. Y. Shen, M. L. Huang, W. C. Lee, P. Chang, T. H. Chiang, C. S. Chang, M. Hong*, and J. Kwo*, “Direct measurement of interfacial structure in epitaxial Gd2O3 on GaAs (100) using scanning tunneling microscopy”, Microelectron. Eng., 88, 1058 (2011).
 37. Ya-Ping Chiu, Yu-Ting Chen, Bo-Chao Huang, Min-Chuan Shih, Jan-Chi Yang, Qing He, Chen-Wei Liang, Jan Seidel, Yi-Chun Chen, Ramamoorthy Ramesh, Ying-Hao Chu, “Atomic-scale evolution of local electronic structure across multiferroic domain walls”, Adv. Mater., 23, 1530 (2011).
 38. Ya-Ping Chiu, Cheng-Yu Shen, and Yi-Hsin Lin, “Characteristics of Electrically Switchable Wettability Surfaces of Liquid Crystal and Polymer Composite Films” Jpn. J. Appl. Phys., 49, 071604 (2010).
 39. Ya-Ping Chiu, Cheng-Yu Shen, Wen-Ching Wang, Ting-Yu Chu, and Yi-Hsin Lin, “Electrically surface-driven switchable wettability of liquid crystal/ polymer composite film”, Appl. Phys. Lett., 96, 131902 (2010).
 40. Ya-Ping Chiu, Bo-Chih Chen, Bo-Chao Huang, Min-Chuan Shih, Li-Wei Tu, “Scanning tunneling microscopy and spectroscopy of the electronic structure of dislocations in GaN/Si(111) grown by molecular-beam epitaxy”, Appl. Phys.
  Lett.
  , 96, 082107 (2010).
 41. Ya-Ping Chiu, Bo-Chao Huang, “Formation of Planar Magic Ag Nanostructures”, Jpn. J. Appl. Phys., 48, 06FF11 (2009).
 42. Ya-Ping Chiu, Ching-Ming Wei, Chia-Seng Chang, “Density functional study of surface-supported planar magic Ag nanoclusters”, Phys. Rev. B, 78, 115402 (2008).
 43. Y. P. Chiu, L.W. Huang, C.M. Wei, C.S. Chang, and Tie.n T. Tsong, “Magic Numbers of Atoms in Surface-Supported Planar Clusters”, Phys. Rev. Lett., 97, 165504 (2006). (Collected in Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology 14(18), 2006)
 44. H. Y. Lin, Y. P. Chiu, L. W. Hang, Y. W. Chen, T. Y. Fu, C. S. Chang, and Tien T. Tsong, “Self-organized growth of nanopucks on 2D Pb quantum islands”, Phys. Rev. Lett., 94, 136101 (2005).(Collected in Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology 11(16), 2005)
 45. Y. P. Chiu, H.Y. Lin, T.Y. Fu, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Spontaneous growth of Ag and Pb nanopucks on electronic patterns of 2D Pb quantum islands”, J. Vac. Sci. Technol. A., 23, 1067 (2005).
 46. Y. P. Chiu, H.Y. Lin, T.Y. Fu, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Self-growth of ordered nanopuck arrays on electronic patterns of 2D Pb quantum islands”, Chinese J Phys., 43, 190 (2005).
 47. W. B. Su, H. Y. Lin, Y. P. Chiu, H. T. Shih, T. Y. Fu, Y. W. Chen, C. S. Chang, and Tien T. Tsong, “Correlation between morphological transition and preferred thickness of Pb and Ag islands on Si(111)7x7", Phys. Rev. B., 71, 073304 (2005).
 48. H. Y. Lin, Y. P. Chiu, C. S. Chang, Y. W. Chen, and Tien T. Tsong, “Growth of nanopucks on Pb quantum islands”, Jpn. J. Appl. Phys., 43, 4588 (2004).
 49. W. B. Su, S. H. Chang, H. Y. Lin, Y. P. Chiu, T. Y. Fu, C. S. Chang, and Tien T. Tsong, “Formation of multilayer two-dimensional Pb Islands on Si(111)7×7 at low temperature: From nucleation to growth”, Phys. Rev. B., 68, 033405 (2003).

Conference papers

• 國際會議

 1. Ya-Ping Chiu, “Spatially-Resolved Imaging on Photocarrier Separations and Band Alignments in Hybrid Perovskites by Light-Modulated Scanning Tunneling Microscopy”, Annual Spring Meeting 2021 of the Chemical Society of Japan(The 101st CSJ Annual Meeting), online, Japan, March 19-22, 2021. (Invited talk)
 2. Ya-Ping Chiu, Yu-Ting Chen, Bo-Chao Huang, Jan-Chi Yang, Chen-Wei Liang, Ying-Hao Chu, “Scanning tunneling microscopy investigation of local electronic properties at domain walls in multiferroic BiFeO3”, The 28th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy(ICSPM28), online, Japan, December 10-11, 2020. (Invited talk)
 3. Ya-Ping Chiu, Academia Sinica--Hebrew University Joint Symposium, Feb.12 (2020)(Invited talk)
 4. Ya-Ping Chiu, (Asia Special Lecture) the 100th Annual Meeting of the Chemical Society of Japan, Tokyo University of Science - Noda Campus, Mar. 22- 25 (2020).(Invited talk)
 5. Ya-Ping Chiu, the 81th Okazaki conference, Okazaki, Japan, Dec. 1- Dec. 5 (2019).(Invited talk)
 6. Ya-Ping Chiu, the Germany Physical Society Meeting (DPG-Frühjahrstagung), Regensburg, Mar. 31- Apr. 5 (2019).(Invited talk)
 7. C. C. Hsu, B. C. Huang, C. S. Chang, and Y. P. Chiu, “Atomically-resolved charge modulation of YBa2Cu3O7-x using cross-sectional scanning tunneling microscopy”, APS March Meeting 2019, Boston MA, Mar. 4-8, 2019.(Poster presentation)
 8. B. C. Huang, P. Yu, Y. H. Chu, C. S. Chang, R. Ramesh, R. E. Dunin-Borkowski, P. Ebert, and Y. P. Chiu, “Interfacial electronic states and correlated magnetic order across BiFeO3/La0.7Sr0.3MnO3 complex oxide heterointerfaces”, APS March Meeting 2019, Boston MA, Mar. 4-8, 2019. (Oral presentation)
 9. Ya-Ping Chiu, the Korea Physical Society Spring Meeting, Daejeon, South Korea Apr. 25-26 (2018).(Invited talk)
 10. Ya-Ping Chiu, the 9th International Workshop on Nanoscale Spectroscopy and Nanotechnology (NSS-9), Sep. 25-28, 2017, Gyeongju, South Korea.(Invited talk)
 11. Ya-Ping Chiu, the Asia-Pacific Symposium on Solid Surfaces (APSSS-2) conference, 2016, Nov. 14- 16, Taipei, Taiwan.(Invited talk)
 12. Ya-Ping Chiu, IUPAP C&CC Meeting (Meeting of the IUPAP Executive Council and Commission Chairs and Associated Meetings), 21-24 October 2016, National Taiwan University, Taiwan.(Invited talk)
 13. Ya-Ping Chiu, International Conference on Formation of Semiconductor Interfaces (ICFSI-15), November 15-20, 2015, Hiroshima, Japan.(Invited talk)
 14. Ya-Ping Chiu, 2015 International Symposium for Advanced Materials Research (ISAMR 2015), Aug. 17-21, 2015, SunMoon Lake, Taiwan.(Invited talk)
 15. Ya-Ping Chiu, the Asia-Pacific Symposium on Solid Surfaces (APSSS-1) conference, 2014, Sep. 29-Oct. 2, Vladivostok, Russia.(Invited talk)
 16. Ya-Ping Chiu, OCPA-8 conference, 2014, Feb. 25-Mar. 1, Tokyo, Japan.(Invited talk)
 17. Ya-Ping Chiu, 12th Korea-Japan-Taiwan conference, 2014, Feb. 22-24, Korea.(Invited talk)
 18. Ya-Ping Chiu, “Atomically Resolved Scanning Tunneling Microscopic Results under Illumination in Hybrid Perovskites3”, 2010 American Physical Society March Meeting, Portland, Mar. 14 –19, 2010. (Oral presentation)
 19. Ya-Ping Chiu, Bo-Chao Huang, Cheng-Yu Shen,”Substrate effect on the morphological transition of planar magic Ag nanoclusters”, AVS 56st International Symposium & Exhibition, San Jose, USA, 2009 (Oral presentation)
 20. Ya-Ping Chiu, Bo-Chao Huang, “Substrate effect on the dimensionally morphological transition of Ag nanoclusters”, Nanostructures at Surfaces - International Conference, Ascona, Switzerland, 2009 (Poster presentation)
 21. Bo-Chao Huang, Ya-Ping Chiu, “Correlation of the morphological transition of magic Ag nanoclusters grown on Pb islands and graphite surface”, China nano 2009, Beijing, China, 2009(Poster presentation)
 22. Y.P. Chiu, C.M. Wei, C.S. Chang, “First principles study of planar magic Ag nanostructures”, International Symposium on Surface Science and Nanotechnology (ISSS-5), Tokyo, Japan,
  2008(Poster presentation)
 23. B. C. Huang., Y.P. Chiu, C.M. Wei, C.S. Chang , “Planar magic Ag nanoclusters studied by Density Functional Theory”, 21st International Microprocesses and Nanotechnology Conference, Fukuoka, Japan, 2008(Poster presentation)
 24. Y.P. Chiu, C.M. Wei, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Magic planar Ag clusters", 2008 American Physical Society March Meeting, New Orleans, Mar. 10 –14, 2008. (Oral presentation)
 25. Y.P. Chiu, Y. R. Chang, Y. S. Ou , C.M. Wei , C.S. Chang, and Tien T. Tsong, 9th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures (ACSIN9) Tokyo, Japan, Nov. 11 - 15, 2007. (Oral presentation)
 26. Y.P. Chiu, Y. S. Ou, Y. R. Chang, C.M. Wei, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Stability of magic planar Ag clusters", 2007 American Physical Society March Meeting, Denver, CO, Mar. 5 –9, 2007.(Oral presentation)
 27. Y.P. Chiu, L.W. Huang, C.M. Wei, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Self-Organized Growth of Magic Planar Ag Nanopucks ", AVS 53st International Symposium & Exhibition, San Francisco, CA, Nov. 12 –17, 2006. (Poster presentation)
 28. Y.P. Chiu, L.W. Huang, C.M. Wei, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Self-organized growth of Ag nanopucks in magic numbers of atoms", 2006 ECOSS-24, Paris, France, Sep. 4 –8, 2006. (Oral presentation)
 29. Y.P. Chiu, L. W. Huang, C. M. Wei, C. S. Chang, and Tien T. Tsong, “Two-dimensional magic Ag nanopucks on Pb quantum islands”, 2006 American Physical Society March Meeting,
  Baltimore, MD, Mar. 2006. (Oral presentation)
 30. Y.P. Chiu, H.Y. Lin, T.Y. Fu, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Self-Organized Growth of Nanopucks on Pb Quantum Islands”, 2005 MRS Fall Meeting, Boston, Massachusetts, Nov. 28 –Dec. 2, 2005. (Oral presentation)
 31. Y.P. Chiu, C. S. Chang, C. M. Wei, “Ab initio studies of two-dimensional Ag nanodisks”, The 8th Asian Workshop on First-Principles Electronic Structure Calculations, Fudan University, Shanghai, China, Oct. 31–Nov. 2, 2005. (Poster presentation)
 32. Y.P. Chiu, H. Y. Lin, T. Y. Fu, C. S. Chang, and Tien T. Tsong, “Spontaneous growth of Ag and Pb nanopucks on electronic patterns of 2D Pb quantum islands”, AVS 51st International Symposium & Exhibition, Anaheim CA, Nov. 14-19, 2004. (Poster presentation)
 33. H.Y. Lin, Y.P. Chiu, C.S. Chang, Y.W. Chen, and T.T. Tsong, “Two-dimensional cluster arrays on quantum Pb islands”, The 11th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy (ICSPM11), Atagawa Hights, Shizuoka, Japan, Dec. 11-13, 2003.
 34. Y.P. Chiu, H. Y. Lin, W. B. Su, T. Y. Fu, C. S. Chang, and Tien T. Tsong, “Stability of multiple phases formed by nearly one layer of Pb on Si(111) surfaces at low temperatures”, 7th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures (ACSIN7) Nara, Japan, Nov. 16 - 20, 2003. (Oral presentation)

• 國內會議

 1. Y.P. Chiu, M. C. Shih, J. Y. Shen, B. J. Hwang , M. L. Huang, W. C. Lee, T. H. Chiang, M. Hong, and J. Kwo, “Direct Observation of interface structure in epitaxial Gd2O3 on GaAs(100) by STM”, 2009 Taiwan Nano Tech 2009, Taipei, Taiwan, Oct. 7, 2009. (Oral presentation)
 2. Y.P. Chiu, C.M. Wei, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Magic planar Ag clusters”, 2008 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Hsinchu, Taiwan, Jan. 2008. (Oral presentation)
 3. Y.P. Chiu, Y. S. Ou, Y. R. Chang, C. M. Wei, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Stability of magic planar Ag clusters ", 2007 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Jhongli, Taiwan, Jan. 2007.(Oral presentation) (Invited)
 4. Y. S. Ou, Y. R. Chang, Y.P. Chiu, Y. F. Chen, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Chemical stability of Ag nanopucks on Pb quantum islands", 2007 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Jhongli, Taiwan, Jan. 2007. (Poster presentation)
 5. Y. R. Chang, Y. S. Ou, Y.P. Chiu, Y. F. Chen, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Physical stability of two-dimensional Ag nanoclusters", 2007 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Jhongli, Taiwan, Jan. 2007. (Poster presentation)
 6. Y.P. Chiu, L. W. Huang, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Self-organized growth and electronic structures of Ag nanopucks on Pb quantum islands”, 2006 Taiwan Nano Tech, Taipei, Taiwan, Sep. 27-29, 2006. (Poster presentation)
 7. Y.P. Chiu, L. W. Huang, C. M. Wei, C. S. Chang, and Tien T. Tsong, “Two-dimensional magic Ag nanopucks on Pb quantum islands”, 3rd Taiwan-US Air Force Nanoscience Initiative Workshop, Hualien, Taiwan, 9-11 Feb. 2006. (Poster presentation)
 8. Y.P. Chiu, L. W. Huang, C. M. Wei, C. S. Chang, and Tien T. Tsong, “Two-dimensional magic Ag nanopucks on Pb quantum islands”, 2006 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Taipei, Taiwan, Jan. 2006. (Oral presentation)
 9. Y.P. Chiu, H.Y. Lin, L. W. Huang, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Self-organized growth and electronic structures of Ag nanopucks on Pb quantum islands”, 2005 Taiwan Nano Tech 2005, Taipei, Taiwan, Sep. 21-23, 2005. (Poster presentation)
 10. Y.P. Chiu, H. Y. Lin, T. Y. Fu, C. S. Chang, and Tien T. Tsong, “Spontaneous growth of various nanopucks on electronic Moiré patterns of 2D Pb quantum islands”, 2005 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Kaohsiung, Taiwan, Feb. 2005. (Oral presentation)
 11. Chang-Yu Kuo, Chih-Kuei Kao, Y.P. Chiu, H. Y. Lin, “The growth behavior of Co deposit on Si(111)-(√3×√3 )-Ag”, 2005 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Kaohsiung, Taiwan, Feb. 2005.
 12. Y.P. Chiu, H.Y. Lin, L. W. Huang, Y.W. Chen, T.Y. Fu, C.S. Chang, and Tien T. Tsong, “Self-organized growth of nanopucks on 2D Pb quantum islands”, 2004 Taiwan Nano Tech 2004, Taipei, Taiwan, Sep. 6-8, 2004. (Poster presentation) (榮獲基礎科學組第一名)
 13. Y.P. Chiu, H. Y. Lin, W. B. Su, T. Y. Fu, C. S. Chang, and Tien T. Tsong, “Stability of multiple phases formed by nearly one layer of Pb on Si(111) surfaces at low temperature”, 2004 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Hsinchu, Taiwan, Feb. 2004. (Oral presentation)
 14. H.Y. Lin, Y.P. Chiu, L.W. Huang, Y.W. Chen, T.Y. Fu, C.S. Chang, and T.T. Tsong, “Self-Organized Growth of Nanopucks on 2D Pb Quantum Islands”, 2004 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Hsinchu, Taiwan, Feb. 2004.
 15. W.B. Su, H.Y. Lin, Y.P. Chiu, H.T. Shih, T.Y. Fu, Y.W. Chen, C.S. Chang, and T.T. Tsong, “Morphological Transition Pathway in Growth of Pb and Ag Islands on Si(111)7X7”, 2004 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Hsinchu, Taiwan, Feb. 2004.
 16. Y.P. Chiu, H. Y. Lin, W. B. Su,T. Y. Fu, C. S. Chang, and Tien T. Tsong, “Timing Fluctuation of 3D-to-2D Growth Transition in the Formation of Pb Islands on Si(111)7×7 at Low Temperature”, 2003 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Hualien, Taiwan, Feb. 2003. (Poster presentation)
 17. H.Y. Lin, W.B. Su, Y.P. Chiu, H.T. Shih, T.Y. Fu, Y.W. Chen, C.S. Chang, and T.T. Tsong “Formation of Multi-layer 2D Pb islands on Si(111)7×7 at Low Temperature: From Nucleation to Growth”, 2003 Annual Meeting of Chinese Physics Society, Hualien, Taiwan, Feb. 2003.

Book

 1. Chia-Seng Chang,Ya-Ping Chiu, Wei-Bin Su, and Tien-Tzou Tsong, Surface Planar Metal Clusters, contents in Handbook of Nanophysics Clusters and Fullerenes, edited by Klaus D. Sattler, Series in Handbook of Nanophysics (CRC Press, Berlin, 1999).